top

Certificeret brandrådgivning brandklasse 2.

Hvornår skal du bruge en certificeret rådgiver?
Brand- og konstruktionklasser
Konstruktionklasser
Brandklasser
Bygningsværker der ikke skal indplaceres i brand- og konstruktionklasser

 

Den 1. januar 2020 trådte bygningsreglementets nye regler for teknisk byggesagsbehandling i kraft. Nu skal du ved ansøgning om byggetilladelser i brand- og konstruktions klasserne 2, 3 og 4, allierer dig med en certificeret rådgiver inden for henholdsvis brand eller statik (se nedenstående skema).

Brand og statik er de to vigtigste områder i forhold til sikkerheden omkring bygninger. Brand- og konstruktions klasserne bruges til at fastlægge de konstruktive krav, der stilles til en bygning samt til kravene om kompetencer og virkemåde i forhold til de projekterende og udførende.

Kort fortalt afspejler bygningens konstruktions klasse den konstruktionsmæssige kompleksitet og konsekvensklasse, og brandklassen afspejler bygningens brandmæssige kompleksitet (risiko) og dokumentations metoden (hvordan man har sikret, at bygningen overholder bygningsreglementets krav til brand). Herudover bruges klasserne til at fastlægge, hvornår der skal bruges en certificeret rådgiver, de kompetencer rådgiveren skal have, og hvordan personen skal arbejde. Der er fire konstruktions klasser og fire brandklasser, som oftest betegnes KK1, KK2, KK3 og KK4 og BK1, BK2, BK3 og BK4. Kompleksiteten følger nummerrækkefølgen. KK1 indeholder således de konstruktionsmæssige simpleste bygninger og i KK4 de konstruktionsmæssige mest komplicerede bygninger (og tilsvarende for brand).

Kontakt mail  Tlf. 51281505
 

Hvornår skal du bruge en certificeret rådgiver?

I nedenstående skema kan du se, hvornår du skal bruge en certificeret rådgiver, og til hvilket niveau rådgiveren skal være certificeret.

KK1 /BK1KK2 / BK2KK2 /BK3KK4 /BK4
Intet krav
Rådgiver certificeret til klasse 2
Rådgiver certificeret til klasse 3 og 4
Rådgiver certificeret til tredjepartskontrol

Til byggeprojekter i konstruktions klasse 1 og brandklasse 1 er der således IKKE krav om, at der skal til knyttes en certificeret statiker/brandrådgiver, men du skal være opmærksom på, at du skal dokumentere, at byggeriet overholder bygningsreglementets krav til statik og brand.

Brand- og konstruktionsklasser

Ved ansøgning om byggetilladelse skal bygherre (eller hans repræsentant) i ansøgningen indplacere bygningen i en brand- og konstruktionsklasse, som efterfølgende skal godkendes af kommunen.

Konstruktionsklasser

Til byggeprojekter i konstruktionsklasse 1 er der IKKE krav om, at der skal tilknyttes en certificeret statiker, men vær opmærksom på, at du skal dokumentere, at byggeriet overholder bygningsreglementets krav til statik. Til byggeprojekter i konstruktionsklasse 2, 3 og 4, skal der tilknyttes en certificeret statiker.

Konstruktions-klasse 1 omfatter i grove træk:

 • En-familie-, sommer- og rækkehuse med to etager over jord og en etage under jord (stue, 1. sal og kælder)
 • Simple landbrugsbygninger med ringe risiko for tab af dyreliv, maximum en etage og maximum spændvidde på 40 meter
 • Simple industribygninger i en etage og maximum spændvidde på 40 meter.

Konstruktions-klasse 2 omfatter i grove træk:

 • Industri- og lagerbygninger med en spændvidde på op til 30 meter, flere etager og højder på op til 10 meter
 • Daginstitutioner i én etage
 • Boligejendomme på tre etager med traditionelle og simple statiske konstruktioner
 • Interne trapper i beboelsesejendomme.

Konstruktions-klasse 3 omfatter i grove træk:

 • Boligejendomme i op til tre etager med utraditionelle konstruktioner
 • Skoler med idrætshaller, hvor undervisningsbygningen er i en etage og beregnet til mere end 150 elever med små spændvidder og små højder. Idrætshaller til færre end 149 personer og maksimal højde 10 meter
 • Parkeringshuse på op til tre etager med kendte og traditionelle statiske konstruktioner.

Konstruktions-klasse 4 omfatter i grove træk:

 • Meget høje bygninger
 • Museer
 • Koncertbygninger
 • Tribuner og sportshaller
 • Vejbroer og tunneler.

Ved renoveringsopgaver, der indebærer indgreb i de bærende konstruktioner, er det bygningens/konstruktionens oprindelige konstruktionsklasse, der styrer renoveringsopgavens konstruktionsklasse.

Skal man således foretage en ombygning, der kræver indgriben i den bærende konstruktion, i en simpel og traditionel beboelsesejendom på tre etager, vil opgaven typisk indplaceres i konstruktionsklasse 2 og kræve brug af en certificeret statiker til konstruktionsklasse 2.

Hvis en tilsvarende opgave skal udføres i et parcelhus, vil opgaven indplaceres i konstruktionsklasse 1 og dermed ikke kræve brug af en certificeret statiker. Husk at alle bygningsreglementets krav stadig skal overholdes.

Brandklasser

Til byggeprojekter i brandklasse 1 er der IKKE krav om, at der skal tilknyttes en certificeret brandrådgiver, men vær opmærksom på, at du skal dokumentere, at byggeriet overholder bygningsreglementets krav til brand. Det gøres i praksis ved at anvende præ-accepterede løsninger til dokumentation af brandforhold. 

Anvender du ikke de præ-accepterede løsninger til brand, vil opgaven typisk havne i brandklasse 3.

Byggerier i brandklasse 1

 • Bygninger med højst en etage over terræn og højst en etage under terræn
 • Fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse med højst to etager over terræn og højst en etage under terræn
 • Brandbelastningen i bygnings-afsnittet må ikke overstige 1.600 MJ/m² gulvareal
 • at byggeriet anvender præ-accepterede løsninger til brandsikring
 • at der alene anvendes simple brandtekniske installationer og håndsluknings-udstyr
 • at byggeriets samlede etageareal må ikke overstige 600 m² på ejendommen.

Byggerier, der ikke er omfattet af ovenstående, vil blive indplaceret i brandklasse 2–4. I disse brandklasser skal du anvende en certificeret brandrådgiver, der forestår indplaceringen.

Bygningsværker der ikke skal indplaceres i brand- og konstruktions-klasser

Sekundære bygninger som garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser, teknikhuse til elektroniske kommunikations-net eller tjenester samt lignende bygninger på maksimalt 50 m2, kan opføres uden byggetilladelse og uden brug af certificerede rådgivere.


Relaterede dokumenter:

Testimonials